تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6293
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6293
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
نامشخص
شماره پرواز
6293
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
CH5691
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5691
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5842
کلاس پرواز
Y

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1240
کلاس پرواز
E

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1240
کلاس پرواز
E

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1242
کلاس پرواز
E

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
4579
کلاس پرواز
E