آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5709
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6918
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6918
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5838
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5838
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5838
کلاس پرواز
Y