تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6229
کلاس پرواز
Y