ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Boeing
شماره پرواز
999
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5661
کلاس پرواز
Y